การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง


ความเป็นมา

<< Background >>

      ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์ เป็นงานค้นคว้าที่ผ่านกระบวนการศึกษาข้อมูลเพื่อแสวงหาคำตอบและองค์ความรู้ใหม่ อันก่อทำให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

      คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ขึ้น เพื่อมุ่งส่งเสริมให้นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ทั้งในภาครัฐและเอกชน สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยสนับสนุนการเป็นเวทีเพื่อนำเสนอผลงานวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิจัย ตลอดจน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ผลงานสร้างสรรค์สู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกิดการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งการต่อยอดผลงานวิชาการเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนได้จริง นำไปสู่การพัฒนาธุรกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ต่อเนื่องและยั่งยืน ต่อไป    รายละเอียดโครงการ >>

สาขาที่เปิดรับผลงานวิจัย

1) กลุ่มการจัดการ

- บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
- การตลาด
- การจัดการการท่องเที่ยว
- การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบัญชี/การเงิน

2) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

- รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ
- ภาษาอังกฤษ

3) งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะการแสดงและการจัดการ

- ศิลปะการแสดงและการจัดการ


กำหนดการ ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 30 มกราคม 2563

<< Schedule >>

เปิดรับผลงาน

client 2 ตั้งแต่บัดนี้ – วันพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2563

แจ้งผลการพิจารณาผลงาน

client 2 ภายใน วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

ชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผลงานที่ผ่านการพิจารณา

client 3 ภายในวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

แจ้งข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการปรับปรุงแก้ไขผลงาน

client 2 ภายในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เจ้าของผลงานส่งคืนผลงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

client 2 ภายในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรายชื่อผลงานที่ได้รับอนุมัติให้นำเสนอ

client 3 ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

client 2 ภายในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563

client 2 วันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2563

ข้อปฏิบัติ/เงื่อนไข

<< Condition >>

service 1

คำแนะนำสำหรับการเสนอ

รูปแบบสำหรับบทความวิจัย .pdf .doc แบบย่อ
รูปแบบสำหรับบทความวิชาการ .pdf .doc แบบย่อ
รูปแบบสำหรับผลงานสร้างสรรค์ (สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ) .pdf .doc
service 1

รูปแบบตัวอย่างผลงาน

ตัวอย่างบทความวิจัย .pdf .doc
ตัวอย่างบทความวิชาการ .pdf .doc
ตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ (สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ) .pdf .doc
 • service 1

  รูปแบบบทความ/ผลงาน

 • service 1

  ตัวอย่างบทความ

 • service 1

  หลักการเขียนอ้างอิง

 • service 1

  วิธีการและเงื่อนไข

ลงทะเบียน

<< Registration >>

ลงทะเบียนสำหรับผู้นำเสนอผลงาน
<< ปิดรับสมัครผลงาน >>


(ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1,500 บาท/ผลงาน เมื่อผลงานผ่านการพิจารณา)

เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ (สาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ)

ลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทั่วไป

(ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1,000 บาท/คน)

ภายในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ส่งผลงาน

<< Submission >>

คำแนะนำ
ท่านสามารถใช้งานส่วนนี้ได้ หลังจากลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้ว โดยระบบจะส่งรหัสผ่านเข้าสู่ระบบไปยังอีเมลล์ที่ท่านได้แจ้งไว้
<< ลงทะเบียนที่นี่ >>

PSUNC 2019

ติดต่อเรา

<< Contact us >>

หากมีคำถาม หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อโดยตรงที่ผู้รับผิดชอบ แยกตามกลุ่ม ดังนี้

บริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง
       คุณนงลักษณ์ เกตุบุตร      E-mail : nonglak.k@psu.ac.th
       โทร. 075 201770          มือถือ. 081-812-0580

การตลาด
       คุณกานตรัตน์ ชุมคง        E-mail : karntharut.c@psu.ac.th
       โทร. 075 201731          มือถือ. 084-627-4699
       คุณฉัตรธิดา สังขสัญญา   E-mail : chattida.s@psu.ac.th
       โทร. 075 201773          มือถือ. 093-880-5956
การจัดการการท่องเที่ยว
       คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล   E-mail : suriyan.b@psu.ac.th
       โทร. 075 201721          มือถือ. 089-645-3647

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
       คุณสินีนาถ บุญพรหมสุข   E-mail : sineenart.kh@psu.ac.th
       โทร. 075 201735          มือถือ. 098-010-3869

การบัญชี/การเงิน
       คุณงามทิพย์ ชูเชิดรัตน์     E-mail : ngamthip.c@psu.ac.th
       โทร. 0752 01774          มือถือ. 089-799-3574

รัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ
       คุณวีณา แพฟืน              E-mail : weena.p@psu.ac.th
       โทร. 075 201726          มือถือ. 083-180-7839

ภาษาอังกฤษ
       คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์    E-mail : wiphaphun.i@psu.ac.th
       โทร. 075 201731          มือถือ. 083 103-8090

       คุณสุธัญญา หนูนรินทร์     E-mail : sutanya.n@psu.ac.th
       โทร. 075 201774          มือถือ. 080-136-3221

ศิลปะการแสดงและการจัดการ
       คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์    E-mail : wiphaphun.i@psu.ac.th
       โทร. 075 201731          มือถือ. 083 103-8090

       คุณสุธัญญา หนูนรินทร์     E-mail : sutanya.n@psu.ac.th
       โทร. 075 201774          มือถือ. 080-136-3221

มีปัญหาในการเข้าระบบ Tele-Conference
       คุณชิตพันธ์ สงนุ้ย           E-mail : chitpun.s@psu.ac.th
       โทร. 075 201750          มือถือ. 088-761-4504

       คุณสุพรรษา บุญเกื้อ        E-mail : supansa.b@psu.ac.th
       โทร. 075 201750          มือถือ. 085-935-9295

       คุณวิภาพรรณ อินนุรักษ์    E-mail : wiphaphun.i@psu.ac.th
       โทร. 075 201731          มือถือ. 083 103-8090

ข้อมูลที่พักใกล้เคียง

การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563
“มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม” โดย คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ฝ่ายวิชาการการประชุมและการรับสมัครผลงานวิชาการ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
เลขที่ 102 หมู่ 6 ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 075 201731

--> -->